top of page

Algemene Voorwaarden

Bij annuleringen graag 1 week op voorhand per mail laten weten. 
The Rolling Hottub is niet verantwoordelijk bij het verkeerd gebruiken van de hottub. Schade door rook, of door het gevolg van het vuur van de kachel of het vuur in de spiraal kan niet worden ten laste gelegd aan The Rolling Hottub. De huurder is ten alle tijde verantwoordelijk voor een correcte en veilige opstelling van de hottub, dit ook indien de hottub is geleverd door The Rolling Hottub. Er mogen geen brandversnellers gebruikt worden in de kachel. Rijden met de aanhangwagen mag enkel met een geldig rijbewijs en verzekering. De eventueel gereden boetes zijn voor de berijder. Gebruik van chemicaliën in het water is verboden. Zodra u browser, de website bezoekt of gebruikt, bevestigt u dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en geaccepteerd. Als u niet met onze voorwaarden akkoord gaat, maakt u dan a.u.b. geen verder gebruik van deze site.
The Rolling Hottub behoudt zich het recht voor deze voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen, zonder de klant hierover persoonlijk in te lichten en zonder dat deze laatste aanspraak kan maken op een schadevergoeding.

Retourbeleid
6. Bedenktijd consumenten, herroepingsrecht of verzakingsrecht

De consument kan van zijn aankoop afzien binnen een termijn van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief.
U dient ons dan binnen de 14 kalenderdagen schriftelijk of via e-mail te verwittigen. Eveneens dient u het artikel terug te bezorgen binnen de 14 kalenderdagen op ons postadres. Uiteraard moet alles in perfecte staat, compleet en in de originele en onbeschadigde verpakking terugkomen. De goederen mogen niet gebruikt zijn en moeten bijgevolg klaar zijn voor verkoop. De kosten en het risico van verzending zijn integraal ten laste van de klant. Ongefrankeerde goederen worden niet in ontvangst genomen. The Rolling Hottub stort uw geld terug na controle van de staat van de goederen (d.i. de betaalde som min transportkosten).
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt The Rolling Hottub zich het recht om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
The Rolling Hottub behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren wanneer het product reeds is geopend, gebruikt of door uw schuld (anders dan die van The Rolling Hottub of de leverancier van het product) is beschadigd.
Wanneer uw betaling gecrediteerd moet worden, zal dit altijd binnen de veertien dagen na ontvangst van de geretourneerde bestelling gebeuren. Voor de terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode.
Het verzakingsrecht is enkel van toepassing op consumenten. Een consument is iedere natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit.
Het herroepingsrecht is dus niet van toepassing op natuurlijke- of rechtspersonen die de producten van The Rolling Hottub aankopen voor beroepsdoeleinden. Het herroepingsrecht (of verzakingsrecht) geldt niet voor overeenkomsten betreffende de levering van producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (bv. bedrukte vouwtenten,maatwerk).

7. Garantie

Hottubs en toebehoren dienen binnen de 10 dagen na ontvangst te worden opgesteld en te worden gecontroleerd. Na deze periode vervalt de fabrieksgarantie, daar er te veel invloeden van buitenaf zijn, bv. weersomstandigheden, onvoldoende verankering, wijze en plaats van opslag, ...
Om een beroep te doen op de garantie, moet u een aankoopbewijs kunnen voorleggen. U wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor producten die online werden aangekocht en bij u thuis zijn afgeleverd, dient u telefonisch op het nummer 0491640983 of via mail naar info@hoorensprojects.be contact op te nemen en dient u het artikel op eigen kosten terug te bezorgen aan The Rolling Hottub.
Bij vaststelling van een gebrek dient u The Rolling Hottub zo snel mogelijk in te lichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 10 dagen na vaststelling gemeld te worden.
De garantie dekt geen schade die wordt veroorzaakt door ondeskundig gebruik van de goederen door de klant en schade door weersomstandigheden (bv. wind- en stormschade). Indien bij aankoop blijkt dat de hottub defect/beschadigd is, heeft u recht op een nieuw product of op een herstelling indien mogelijk. De rechten van consumenten betreffende de gebreken van een nieuw product zijn onderworpen aan een verjaringstermijn van 2 jaar, terwijl de verjaringstermijn voor zakelijke klanten 1 jaar bedraagt, vanaf het moment van de levering van de goederen bij de klant.

8. Klachten

De klant is verplicht om de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan info@hoorensprojects.be te melden. Klachten betreffende leveringen dienen binnen 10 dagen nadat de goederen de koper hebben bereikt schriftelijk (of per e-mail) aan ons gedaan te worden en dit steeds samengaand met een foto waarop de datum van het nemen duidelijk zichtbaar is. Indien tijdig is gemeld en de geleverde goederen niet aan de overeenkomst beantwoorden, zullen we tegen teruggave van de geleverde goederen crediteren. Het te crediteren bedrag is exclusief de verzendingskosten, want de kosten van verzending naar The Rolling Hottub zijn geheel voor de klant.

9. Uitsluiting van aansprakelijkheid

The Rolling Hottub is in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard en omvang dan ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de inhoud van en het gebruik (in welke zin ook) van (gegevens op) deze site.
The Rolling Hottub is ook niet aansprakelijk voor schade, van welke aard (letsel-, zaaks- of gevolgschade, zoals bedrijfsschade e.d.) en omvang ook, welke is of wordt geleden als gevolg van of in verband met de aanschaf, de aflevering, het gebruik c.q. het niet of niet-deugdelijk functioneren van de bij The Rolling Hottub bestelde artikelen.
 
10. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

The Rolling Hottub beheert en onderhoudt de sites van The Rolling Hottub vanuit haar kantoren in Moorsele. Op (het gebruik van) de website en alle transacties met The Rolling Hottub, ,is Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen, van welke aard dan ook, ook deze die slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de ter zake bevoegde rechter te Kortrijk. Als u vanuit een ander land deze site bezoekt, doet u dit op eigen verantwoordelijkheid en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de betreffende lokale regelgeving.
Met uitzondering van de historische informatie die op deze site is vermeld, heeft de verstrekte bedrijfsmatige en overige informatie veelal betrekking op de toekomst. Deze informatie kan derhalve onzekerheden bevatten.

bottom of page